Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Reuse Pattern

CATIA V5 Tips & Tricks

Reuse Pattern je nastavak serijala saveta CATIA V5 Tips & Tricks koji ćemo objavljivati kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u softverskom rešenju CATIA V5, koje nudi brojne mogućnosti i funkcije.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektovanje sklopova), koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u part-u.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Keep link with the pattern:

 • Aktivirana opcija – instance su u linku sa pattern-om pa se naknadnom izmenom pattern-a menja i pozicija kreiranih instanci.
 • Deaktivirana opcija – nakon kreiranja instanci nema linka prema pattern-u u skeletonu ili izvornom part-u. Pattern može biti promenjen ili izbrisan bez uticaja na kreirane instance.

Put new instance in a flexible component:

 • Aktivirana opcija – kreira se fleksibilna komponenta koja je vidljiva u stablu i sve instance
  smeštene su unutar te komponente (preporučena opcija, bolja preglednost stabla)
  Deaktivirana opcija – instance neće biti grupisane u jednu komponentu nego će sve biti zasebno dodate u stablo.

First instance on pattern:

 • Re-use the original component – kreira instance od originalne komponente, bez prve komponente koja je predstavljena originalnom
 • Create a new instance – originalna komponenta se ne miče, pa se kreira nova instanca prema
  pattern-u, na istoj poziciji kao i izvorna komponenta
 • Cut&Paste the original component: izvorna komponenta će se premestiti u stablu unutar fleksibilne komponente.

Na slici dole prikazana je struktura jednostavnog sklopa u kojem je korišćena opcija reuse pattern za pozicioniranje vijaka. U produkt je prvo dodat part koji sadrži samo osnovnu geometriju (sketch za rotacionu konturu i razdelnu ravan, pozicija prve rupe odnosno vijka i user pattern). Ovakav način modelovanja naziva se i skeleton metodologija. Zatim je dodat Part2 (gornja polovina), u koji je kopirana geometrija iz Part1 (Skeleton).

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Nakon što je kreirana rotaciona kontura i razdelna površina, u komponenti Part2 napravljena je prvarupa a za ostatak rupa korišćena je opcija user pattern (Generative Shape Design modul). Funkcija user pattern omogućuje kreiranje patterna prema zadatom sketch-u (npr. pozicije tačaka ili linija).

Nakon što je pozicioniran prvi vijak, za ostale vijke koristi se opcija reuse pattern, pri čemu se za pattern odabere user pattern kreiran u skeletonu ili u gornjoj polovini (Part2).

Ukoliko se prilikom kreiranja pattern-a koristi opcija Cut&Paste the original component, izvorna komponenta (prvi vijak) se takođe pojavljuje unutar fleksibilne komponente.

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical