Skip to main content
Kontakt

Politika zaštite ličnih podataka

Politika zaštite ličnih podataka

CADCAM Data d.o.o. je uskladila svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podaka o ličnosti (ZZPL) i, ukoliko se nalazite u EEP, GDPR uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni kako pristupamo ličnim podacima ispitanika (kupaca građana). Objašnjava kako se lični podaci prikupljaju, obrađuju i u koje svrhe se koriste. Politika privatnosti informiše ispitanike o njihovim pravima u prikupljanju i daljoj obradi ličnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihovih ličnih podataka ili privatnosti.

Prikupljanje ličnih podataka na sajtu ili putem e-pošte

Posetioci mogu da posete našu web stranicu bez otkrivanja ličnih podataka o sebi. To znači da informacije o posetiocima ne prikupljamo ukoliko oni dobrovoljno ne pošalju svoje lične podatke na našu službenu e-mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Isto važi i za slanje otvorenih prijava za posao i biografija. Slanjem takvih informacija daje se prećutna saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Prikupljeni podaci ni na koji način neće biti dostupni neovlašćenim trećim licima, osim u zakonom predviđenu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe zbog koje su poslati ili prikupljeni.

Upravljanje saglasnošću

Saglasnost je dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika (zaposlenih), kojom se jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu ličnih podataka.

CADCAM Data d.o.o. posluje uglavnom sa pravnim licima za koja nije dužna da zatraži saglasnost, jer se obaveza potpisivanja saglasnosti odnosi isključivo na lične podatke fizičkih lica. Saglasnost se potpisuje i sa zaposlenima u CADCAM Dati d.o.o. Zaposleni mogu povući saglasnost u bilo kom trenutku.

Kolačići (Cookies)

Kolačići se koriste za pružanje boljeg korisničkog iskustva posetiocima, kako bi web stranica efikasnije funkcionisala, kao i za nadgledanje i testiranje upotrebe i prometa naše web stranice.

Onemogućavanjem i / ili blokiranjem čuvanja kolačića, posetilac i dalje može da pretražuje našu web stranicu. Međutim, verovatno je da određene karakteristike ili funkcionalnosti stranice neće biti dostupne posetiocu pa će vreme potrebno za pristup određenim funkcijama biti duže nego obično.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade ličnih podataka

CADCAM Data d.o.o. je u pojedinim slučajevima u obavezi da lične podatke čuva određeni vremenski period, propisan relevantnim zakonima za određenu namenu. Ako čuvanje podataka nije zakonski definisano, tada je čuvanje ličnih podataka ograničeno prestankom svrhe zbog koje su podaci prikupljeni. Brisanje ličnih podataka vrši se po isteku zakonskog roka koji obavezuje CADCAM Datu d.o.o. na čuvanje određenih ličnih podataka ili, kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade takvih podataka.

Tehničke i organizacione mere

U okviru naše organizacije, prema procenjenim rizicima za lične podatke, uspostavili smo niz tehničkih i organizacionih mera za njihovu zaštitu. Ove mere se odnose na zaštitu kancelarijskih dokumenata i računara, antivirusnu politiku, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenih, ugovorne odnose sa našim spoljnim saradnicima, periodična ocenjivanja (auditi) sistema za upravljanje ličnim podacima i mnoge druge mere.

Pravo ispitanika (zaposlenih)

Ispitanik u svakom trenutku ima sledeća prava:

  • pravo na pristup i uvid u podatke
  • pravo na informisanost o obradi ličnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje saglasnosti
  • pravo na prigovor
  • pravo na ispravku i promenu ličnih podataka u slučaju da su podaci nepotpuni ili netačni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što je prestanak svrhe obrade, povlačenje saglasnosti ili u slučaju žalbe

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite da ostvarite neko od gore navedenih prava, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka telefonom +381 69/1077-144 ili putem e-mail adrese: gdpr@cadcam-group.eu