Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Hole Dimension Table

CATIA V5 Tips & Tricks

Hole Dimension Table je nastavak serijala saveta CATIA V5 Tips & Tricks koji ćemo objavljivati kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u softverskom rešenju CATIA V5, koje nudi brojne mogućnosti i funkcije.

Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici prikažu u tablici. To je čest slučaj kada određeni pogled na crtežu sadrži puno rupa, pa bi pojedinačno kotiranje svake od njih bilo vrlo nepregledno, tim više ako rupe nisu u nekom pattern-u.

Sledeći primer prikazuje kako generisati tablicu sa položajem i pripadajućim prečnicima rupa. Na jednostavnom modelu kreirano je nekoliko rupa koje nisu u pattern-u, tj. „razbacane“ su po površini bez nekog logičnog rasporeda, pa je na crtežu napravljen pogled dole desno. Pored rupa koje su generisane iz 3D modela na pogledu je još ručno dodat Center Line (3 puta).

Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri prikažu u tablici.
Sljedeći primjer prikazuje kako generirati tablicu s položajem i pripadajućim polumjerima rupa. Na jednostavnom modelu kreirano je nekoliko rupa koje nisu u pattern-u, tj. koje su “razbacane“ po površini bez nekog logičnog rasporeda pa je na crtežu napravljen pogled dolje desno.

Tablica se generiše klikom na ikonu. Pre toga potrebno je selektovati sve rupe, a u ovom slučaju selektovana su i sva tri Center Line-a. Zatim se pokrene naredba klikom na ikonu.

. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).

Otvara se meni gde se može uneti naziv tablice (polje Title). U polju Columns bira se tip označavanja
rupa (A, B, C, … ili a, b, c, … ili 1, 2, 3, …). U polju Titles može se označiti šta će pisati uz referentne vrednosti položaja rupa (najčešće REF.). Potrebno je još označiti ono što se želi uneti u tablicu (položaj X, položaj Y, prečnik).

Opcija Transpose Table će međusobno okrenuti redove i kolone u tablici.

Opcija Sort Table Content služi za sortiranje sadržaja, ukoliko se uključi potrebno je zatim kliknuti na ikonu gde se može definisati po kojim parametrima će se sortirati rezultati u tablici i da li će to ići po rastućim ili padajućim vrednostima.

Otvara se izbornik gdje se može unijeti naziv tablice (polje Title). U polju Columns bira se tip označavanja rupa (A, B, C, … ili a, b, c, … ili 1, 2, 3, …). U polju Titles može se označiti što će pisati uz referentne vrijednosti položaja rupa (najčešće REF). Potrebno je još označiti ono što se želi unijeti u tablicu (položaj X, položaj Y, polumjer). Opcija Transpose Table međusobno će transponirati redove i kolone u tablici. Opcija Sort Table Content služi za sortiranje sadržaja; ako se ona uključi, potrebno je zatim kliknuti na ikonu gdje je moguće definirati po kojim će se parametrima sortirati rezultati u tablici i hoće li to biti po rastućim ili padajućim vrijednostima.

Opcija Split Table služi za razdvajanje tablice na dva dela, gde se može definisati maksimalni broj redova ili maksimalna visina tablice.

U gornjem delu menija pomoću ikone Flip Horizontally ili Flip Vertically moguće je okrenuti ose X i Y u odnosu na ono kako je sistem postavio po default-u. Nakon što su postavljeni svi parametri klikom na OK, generiše se tablica.

Svakoj rupi na pogledu dodeljena je referenca (A, B, C,…) odgovarajuća onoj u tablici. Može se primetiti da je u tablici generisan i položaj ručno dodanih Center Line-a (J, K, L), naravno ovde je prečnik 0.

Svakoj rupi na pogledu dodijeljena je referenca (A, B, C,…) koja odgovara onoj u tablici. Može se primijetiti da je u tablici generiran i položaj ručno dodanih Center Line-a (J, K, L); Naravno, ovdje je polumjer 0.

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical