Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Multi-sections solid

CATIA V5 Tips & Tricks

CATIA V5 Multi-sections solid je nastavak serijala saveta CATIA V5 Tips & Tricks koji ćemo objavljivati kako bismo vam olakšali svakodnevno snalaženje u softverskom rešenju CATIA V5, koje nudi brojne mogućnosti i funkcije.

Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dva ili više preseka uzduž izračunate ili korisnički definisane vodeće krive. Može se koristiti jedna ili više vodećih krivih. Rezultat je zatvoreni volumen. Klikom na ikonu pokreće se funkcija i otvara se prozor u kojem je potrebno definisati profile (preseke) koje želimo spojiti. Profili se ne smeju seći međusobno. Klikom na Preview može se videti kako će izgledati generisani solid.

Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dvaju ili više presjeka uzduž izračunate ili korisnički definirane glavne krivulje.

Smooth parameters

U odeljku Smooth parameters meniju možete uključiti sledeće opcije:

 • Angular correction – zaglađuje Multi-sections solid duž referentne vodeće krive. To je potrebno onda kada se pojavljuju diskontinuiteti s obzirom na tangencijalnost vodeće krive ili normalne na referentnu vodeću krivu. Ujednačavanje će biti napravljeno za sve diskontinuitete kod kojih je vrednost ugaonog odstupanja manja od 0.5 ⁰, što pomaže generisanju feature-a većeg kvaliteta.
 • Deviation – zaglađuje odstupanja od referentne vodeće krive.

Ako koristite obe korekcije nije garantovano da će vodeća kriva biti zadržana unutar datih tolerancija.

Spine

U tab-u Spine moguće je izabrati vodeću krivu koja se inače automatski izračunava. Treba imati naumu sledeće: Preporučuje se da vodeća kriva bude normala na svaku ravan preseka, i da bude tangencijalno kontinualna. U protivnom može doći do nepredvidivih rezultata.

Ako ravan koja je normala na Spine preseca jednu od vodećih krivih u dve tačke, preporuka je da se uzima tačka koja je bliže Spine krivoj.

Coupling

U tab-u Coupling na raspolaganju je nekoliko tipova spajanja krivih:

 • Ratio – krive su povezane u skladu sa razmerom zakrivljenosti apscisa
 • Tangency – krive su povezane u skladu s tačkama tangencijalnog diskontinuiteta. Ukoliko taj broj tačaka nije isti za obe krive, one ne mogu biti spojene pomoću ove opcije
 • Tangency then curvature – krive su povezane u skladu s tačkama diskontinuiteta s obzirom na zakrivljenost. Ukoliko nije isti broj tačaka za obe krive, one ne mogu biti spojene na ovaj način
 • Vertices – krive su spojene prema njihovim vrhovima. Ukoliko nemaju isti broj vrhova, ne mogu biti povezane pomoću ove opcije.
Coupling

Guides

U polju Guides moguće je uneti vodeće krive: Krive koje se koriste moraju biti spojene ukoliko se sastoje od više krivih (Join). Moguće je postaviti referentne elemente klikom na pojedini element gde se nude opcije Replace, Remove i Add. Po „deafult-u“ sistem sam izračunava vodeću krivu, ali moguće je u tab-u Spine uneti jednu od vodećih krivih kao Spine krivu.

Relimitation

Relimitation tab omogućava specificiranje početnog i krajnjeg limita Multi-sections solid-a. Moguće je izabrati da se Multi-sections solid ograniči samo na početnom preseku, krajnjem preseku, oba preseka ili nijednom:

 • Kada su uključena oba preseka Multi-sections solid je ograničen sa datim presecima
 • Kada su isključena oba ili jedan presek, Multi-sections solid kreiran je uzduž Spine krive:
 1. Ako je Spine kriva definisana od strane korisnika, Multi-sections solid limitiran je ekstremima Spine krive
 2. Ako je Spine kriva izračunata automatski, i nisu postavljene vodeće krive, Multi-sections solid limitiran je početnim i krajnjim presekom
 3. Ako je Spine kriva izračunata automatski, i postavljene su vodeće krive, Multi-sections solid limitiran je ekstremima vodeće krive

Ako se Multi-sections solid kopira i ubaci u neku drugu instancu (copy/paste), Sketch-evi se ne dupliciraju. Ovo je svojstvo specifično za Multi-sections solid. Za Pad, Shaft i mnoge druge elemente, Sketch se duplicira kad se duplicira element.

Želim da usavršim svoje veštine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula koja omogućava kreiranje više instanci
Nakon što smo pozicionirali Sketch (tekst), pravimo Pocket na željenu dubinu i time završavamo izradu gravure logotipa na 3D modelu.
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravura) na određenu površinu 3D modela.
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
U Generative Shape Design (GSD) modulu postoje dve metode modeliranja, jedna koristi Geometrical