Skip to main content
Kontakt
CADCAM Data

Implementacija PLM-a

Product Lifecycle Management

Implementacija PLM-a je uvođenje promena u organizaciju. Današnje poslovanje opstaje ako je svesno koliko su promene neophodne i ako zna da upravlja istom. Svaka promena po svojoj prirodi izaziva otpor i potrebno je da joj se pristupi pažljivo i planirano. Najvažniji posao menadžmenta kod uvođenja novog sistema unutar organizacije jeste jasna vizija implementacije (jasan smer i jasan angažman) i nakon toga jasno definisana strategija implementacije (jasni i merljivi ciljevi s odgovorima na pitanje – kako postići definisanu viziju?). Implementacija je timski rad koji zahteva angažman i konsultanata i članova organizacije. Treba je pažljivo isplanirati i sprovesti. Dobro definisanim procesima, ulogama i ciljevima, implementacija PLM-a može proći bezbolno i efikasno.

Implementacija PLM-a

Da bi se kvalitetno definisala vizija i strategija implementacije, potrebno je voditi računa o dvema bitnim stvarima:

  • model podataka nije zasnovan na mogućnostima sistema ili alata, već na vrsti poslovanja koje preduzeće vodi
  • PLM omogućava efikasan protok podataka kroz organizaciju; nema vlasništva nad podacima; radi se o odgovornostima za određene sadržaje prema fazama životnog ciklusa u kombinaciji sa deljenjem

Operativno govoreći, važno je dobro razumeti, definisati i dokumentovati:

  1. ograničenje i opseg PLM -a unutar organizacije – potrebno je uzeti u obzir kontekst uvođenja PLM -a u strukturu organizacije
  2. osnovne principe PLM-a – ko, kada i kako pristupa određenim informacijama
  3. mogućnosti novih tehnologija s kojima se vrši implementacija – kako se nove tehnologije mogu iskoristiti za implementaciju PLM-a
  4. procese unutar organizacije – veza između ljudi-procesa-tehnologije mora biti jasna i prilagođena uvođenju novog sistema

Za implementaciju su potrebni interdisciplinarni timovi koji sistematski i sa razumevanjem pristupaju svakoj od četiri navedene tačke, prateći pri tome definisanu viziju. Sistem se uvodi postepeno, u fazama.

Najvažnije prednosti uvođenja PLM sistema (osim povećanja efikasnosti i konkurentnosti organizacije na tržištu) može biti stvaranje nove kulture unutar organizacije i boljeg i zadovoljnijeg radnog okruženja.

Piše: Inda Balagić, (Solution and Business Consultant, PMP Project manager), CADCAM Group

Pročitajte ostale blogove

PLM u industriji
PLM u industriji
Generalno govoreći, PLM rešenja i softveri koriste se za upravljanje svakim korakom životnog
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje
Digitalna transformacija kao revolucija procesa proizvodnje pruža proizvođačima nove načine za
mecodes cadcam
MECODES
MECODES predstavlja rešenje koje omogućava kolaboraciju MCAD i ECAD rešenja. Uvodi novu
modsim cadcam
MODSIM
Integrisano modeliranje i simulacija, poznato kao MODSIM, pruža inženjerima mogućnost da na