CATIA 3D MASTER

CATIA 3D MASTER

Tradicionalne metode projektovanja korišćenjem 2D crteža su centralne u procesu razvoja proizvoda i istorijski gledano služe kao referenca za definiciju proizvoda. Međutim, mnoge kompanije sve više uviđaju da 2D crteži nisu dovoljni i često rezultuju greškama u projektovanju, kao i visokim troškovima proizvodnje. U tom smislu, 3D Master omogućava svim sektorima u okviru kompanije da pronađu, dele, obeleže i unaprede proizvod koristeći najbogatiji format informacija – 3D.


Evolucija procesa projektovanja

Slika 1: Evolucija procesa projektovanja


Ovakav pristup omogućava niz važnih prednosti, poput mogućnosti neograničenog korišćenja zahteva proizvoda nezavisno od varijanti, nižih troškova i poboljšavanje kvaliteta projektovanja i razvoja, eliminišući greške. Kako bi unapredile svoje poslovanje, mnoge kompanije su se odlučile na prelazak sa 2D projektovanja na 3D Master model.


Izazovi projektovanja u 2D okruženju


2D ostaje referentan za definisanje proizvoda

Slika 2: 2D ostaje referentan za definisanje proizvoda


Kotirani 2D crtež je dugo imao centralnu ulogu u procesima projektovanja i proizvodnje svih tipova proizvoda. Crteži obično omogućavaju razumevanje kako će proizvod funkcionisati i kako će biti napravljen poštujući predviđene kote i tolerancije. Standardi projektovanja kao što su ANSI/ASME ISO i JIS standardizovali su značenje i pojavu crteža, što je povećalo njihovu vrednost, čineći ih razumljivijim i preglednim kroz organizaciju i kompletan lanac snabdevanja.
Međutim, oduvek je bio izazov opisati 3D svet 2D projektovanjem. Na primer, ako je zahtevano da se 2D crtežima prikaže pojedinačni 3D deo ili sklop, veoma je teško nedvosmisleno opisati kompleksne 3D delove u serijama 2D crteža. U tom smislu, često je dolazilo do nesporazuma, što je rezultovalo povećanjem troškova i greškama u konstruisanju.
Pojava prvog 3D CAD modelovanja i kasnijeg solid modelovanja donosi znatnu prednost. Solid modelovanje pruža mogućnost nedvosmislenog definisanja 3D geometrije u jednom geometrijskom fajlu. Osim toga, solid modelovanje omogućava da se provere forma, sklop i funkcionalnost pre konstruisanja prototipa.
Međutim, 2D projektovanje je nastavilo da bude ključno obezbeđujući toleranciju, anotacije, liste delova i druge informacije ključne za procese poput proizvodnje, kontrole kvaliteta i lanca snabdevanja. Bez treće dimenzije svi segmenti i svojstva iz bilo koje perspektive, su jedni preko drugih, čak iako su na krajevima delova. Stoga je izuzetno teško kreirati 2D preseke koji precizno i potpuno prikazuju ključne tipske forme i površine na kojima se primenjuju tolerancije i anotacije. Sve ovo često dovodi do grešaka, jer se u proizvodnom procesu nekada ne mogu identifikovati tačni delovi tipske forme kada se gleda u 2D crtež kompleksnog dela.
3D funkcionalna tolerancija & anotacije kao pomoć projektantu tokom definisanja proizvoda
Slika 3: 3D funkcionalna tolerancija & anotacije kao pomoć projektantu tokom definisanja proizvoda

Kada se desi neizbežna promena u procesu projektovanja, tri skupa podataka moraju da se ažuriraju: solid model, 2D crteži i liste delova. Za bilo koji od ovih skupova podataka može da se desi da ne bude sinhronizovan sa drugim skupovima, iziskujući dodatno vreme potrebno da se oni održe. To često dovodi do odlaganja u projektovanju, ili pravljenja neispravnih delova.


Ključne vrednosti 3D Master koncepta


Kreiranje proizvoda sa 3D Master rešenjem

Slika 4: Kreiranje proizvoda sa 3D Master rešenjem


Poslednja generacija sistema za solid modelovanje omogućava da se unesu kote, geometrijski dizajn i tolerancija, anotacije i liste delova direktno u solid model, eliminišući potrebu za crtežima. Bilo koji broj pogleda 3D modela, može da se sastavi, odredi i anotira za određenu grupu koja učestvuje u procesu proizvodnog planiranja, uslužnih procesa, nabavke i marketinga ili prodaje.

2D „layout“ za mogućnosti 3D projektovanja, omogućava korisnicima da rade u 3D okruženju sa naprednim 2D opcijama skiciranja tokom konceptualne faze projekta. 2D geometrija može da se eksportuje u profile i površine za brzo i lako kreiranje 3D geometrije. Podaci anotacije kotiranja i tolerancije mogu da se dodaju u preliminarnoj fazi, eliminišući potrebu da se ponovo formiraju tokom završnih procesa.


3D Master je jedinstvena referenca za opisivanje proizvoda kroz sve faze razvojnog ciklusa

Slika 5: 3D Master je jedinstvena referenca za opisivanje proizvoda kroz sve faze razvojnog ciklusa


3D Master omogućava svima da pretražuju, upravljaju, komentarišu i sarađuju kroz bilo koji aspekt programa u vezi sa proizvodom.

3D Master okruženje unapređuje proces odlučivanja, kroz pravovremeni i direktan uvid u razvojni proces kroz upotrebu anotacija, kotiranja i tolerencija, geometrijskih elemenata i tipskih formi i odnose između elemenata.

Kada se radi sa 3D modelom, inženjer može biti potpuno siguran da primenjuje toleranciju na željenu tipsku formu i da bilo ko, ko koristi ovu informaciju, može da bude siguran da proizvodi ili meri ispravnu tipsku formu. Nedoumica kroz različite 2D standarde crtanja se eliminiše, jer je 3D model univerzalan i izgleda jednako svuda i za svakoga.

3D Master pristup takođe obezbeđuje znatne uštede prilikom ponovne upotrebe informacija za definisanje familije proizvoda ili budućih verzija proizvoda. PLM sistemi u velikoj meri povećavaju mogućnost da se geometrijske informacije upotrebe ponovo. 3D Master pristup čini jednostavno lakšim ponovnu upotrebu kompletne definicije proizvoda, uključujući toleranciju i anotacije i liste delova. U tom smislu, napredni korisnici mogu da kreiraju šablone, pomoću kojih mogu da automatizuju nove podsklopove procesa razvoja proizvoda.

Dodatna prednost inkorporiranja tolerancije u solid model je što omogućava niže troškove. Upotreba alata za analizu tolerancije je jednostavnija, a alat omoguća da se predvide varijacije sklopova na osnovu određene tolerancije za pojedinačne delove, uzimajući u obzir ujedno i deformaciju i obradu sklopa.

Simulacija varijacije proizvodnje, određuje da li proizvod i obrada, kako je projektovano, ispunjavaju zahteve kotiranja proizvoda i određuje uticaj pojedinačnih tolerancija na varijaciju sklopa. Korišćenje 3D Mastera u izradi tehničke dokumentacije za proizvodnju rezultuje smanjenjem troškova do 90 %.


Zašto 3D Master?


Unesite preciznost u svoje poslovanje

Slika 6: Unesite preciznost u svoje poslovanje


Uprkos širokoj primeni 3D modelovanja, 2D projektovanje ostaje primarna referenca za kotiranje, tolerancije i anotacije za 90 % proizvodnih kompanija. Glavni koncept 3D Master pristupa je da je 3D model najprikladniji za isporuku detaljnih informacija o proizvodu koje su neophodne u proizvodnim procesima.  Danas, u vreme kada su tržišne utakmice neumoljive, organizacije moraju da budu brze u produkovanju inovacija, zadržavajući visok nivo kvaliteta i razumne cene. Prelaskom na 3D Master metodu, kompanije mogu da:

  • Odrede 100 % definicije proizvoda koristeći pojedinačni 3D set podataka
  • Smanje troškove i poboljšaju kvalitet procesa razvoja proizvoda
  • Značajno povećaju količinu informacija za projektovanje, koje mogu da se ponovo iskoriste u narednim verzijama
  • Smanje troškove proizvodnje optimizujući odstupanja u proizvodnji

U sledećem video materijalu možete da pogledate kako se 3D model mosta prednje višljuške motocikla direktno koristi za definisanje preseka, postavljanje kota i tolerancija.  

Postavljanje tolerancija je znatno olakšano i ubrzano korišćenjem alata Semantic Tolerancing Advisor, koji, po selekciji površina 3D modela, nudi opcije koje odgovaraju izabranim površinama. Finalno, rezultate je moguće prikazati u 3D prostoru kao i na papiru. Bez obzira na to kako se prikazuje kotirani i označeni deo, sve oznake su asocijativne i automatski se menjaju promenom 3D modela, što dramatično ubrzava kreiranje promena i smanjuje mogućnost javljanja greške u dokumentaciji.

Želite probnu licencu? Pošaljite upit i poslaćemo Vam 30-dnevnu probnu licencu.