Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Reuse Pattern

CATIA V5 Tips & Tricks

Reuse Pattern je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Keep link with the pattern:

  • Aktivirana opcija – instance su u linku s Pattern-om pa se naknadnom izmjenom Pattern-a mijenja i pozicija kreiranih instanci.
  • Deaktivirana opcija – nakon kreiranja instanci nema linka prema Pattern-u u skeletonu ili izvornom Part-u. Pattern može biti promijenjen ili izbrisan bez utjecaja na kreirane instance.

Put new instance in a flexible component:

  • Aktivirana opcija – kreira se fleksibilna komponenta koja je vidljiva u stablu i sve instance smještene su unutar te komponente (preporučena opcija, bolja preglednost stabla).
  • Deaktivirana opcija – instance neće biti grupirane u jednu komponentu, nego će sve biti zasebno dodane u stablo.

First instance on pattern:

  • Re-use the original component – kreira instance od originalne komponente, bez prve komponente koja je predstavljena originalnom.
  • Create a new instance – originalna komponenta se ne miče pa se kreira nova instanca prema pattern-u, na istoj poziciji kao i izvorna komponenta.
  • Cut&Paste the original component: izvorna komponenta će se premjestiti u stablu unutar fleksibilne komponente.

Na slici dolje prikazana je struktura jednostavnog sklopa u kojem je korištena opcija Reuse Pattern za pozicioniranje vijaka. U produkt je prvo dodan Part koji sadrži samo osnovnu geometriju (Sketch za rotacionu konturu i razdjelnu ravninu, poziciju prve rupe odnosno vijka i User Pattern). Ovakav način modeliranja naziva se i skeleton metodologija. Zatim je dodan Part2 (gornja polovina) u koji je kopirana geometrija iz Part-a1 (Skeleton).

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Nakon što je kreirana rotaciona kontura i razdjelna površina, u komponenti Part2 napravljena je prva rupa, a za ostatak rupa korištena je opcija User Pattern (Generative Shape Design modul). Funkcija User Pattern omogućava kreiranje Patterna prema zadatom Sketch-u (npr. pozicije točaka ili linija).

Nakon što je pozicioniran prvi vijak, za ostale vijke koristi se opcija Reuse Pattern, pri čemu se za Pattern odabere User Pattern, kreiran u skeletonu ili u gornjoj polovini (Part2).

Ako se prilikom kreiranja Pattern-a koristi opcija Cut&Paste the original component, izvorna komponenta (prvi vijak) također se pojavljuje unutar fleksibilne komponente.

Želim usavršiti svoje vještine

CADCAM Group webinar featured image
Kako do "Vaučera za digitalizaciju"
21.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Kako do "Vaučera za digitalizaciju" - Upute za
CADCAM Group webinar featured image
Kako najbolje iskoristiti "Vaučere za digitalizaciju"
14.06.2023. u 13:00 h, online - Webinar: Sve o vaučerima za digitalizaciju na jednom mjestu.
Zašto je inkluzivno radno okruženje ključno za inovacije u poslovanju
Inovacije su ključni element za rast i razvoj poslovanja, a ključ inovacija su ljudi - i procesi
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja