CATIA - Sketch analysis

Ko dokončate skico, je dobro preveriti primernost skice za nadaljnje delo oz. moramo preveriti, če se vse črte, linije in radiji skladajo z našimi željami. Največ problemov nam predstavlja »odprtost« modela oz. skice, saj nam to lahko povzroča težave v nadaljevanju in nam onemogoči izdelavo modela.

Za rešitev in v izogib taki težavi, je v CATIA-i že integrirano zelo koristno orodje, ki nam omogoča, da z enim klikom preverimo primernost skice za nadaljnje delo. S tem orodjem tako preverimo, če so na sami skici npr. podvojene črte, odprti oz. nedokončani profili ter prekrivanja.

Ko imamo skico končano, poženemo Sketch Analaysis.
Sketch Analysis

Orodje se nahaja znotraj modula SKETCHER in je namenjeno odkrivanju napak na skici (sketch).

Orodje lahko poženemo preko drsnega menija TOOLS>SKETCH ANALYSIS.V okencu vidimo rezultate analize, hkrati pa se nam na skici prikažejo morebitne napake oz. anomalije. Na Sliki 2 je prikazana odprtost modela z zeleno koto (3), kjer je prikazana tudi razdalja med dvema odprtima točkama, ki sta hkrati obarvani z modro.

Primer rezultata Sketch AnalysisSlika 2: Primer rezultata Sketch Analysis

Znotraj Sketch Analysis se nam v prvem zavihku GEOMETRY (1) prikaže opis sketcha, kjer lahko vidimo podrobnosti analize ter napake:

  • V stolpcu Geometry imamo prikazan opis profila, ki smo ga narisali
  • Stolpec Status prikazuje, če je profil odprt ali zaprt. pokazuju da li je profil otvoren ili zatvoren. Odprt profil pomeni, da linije niso sklenjene oz. dokončane; zaprt profil pa pomeni, da je skica zaprta oz. sklenjena.
  • V stolpcu Comment se nahaja natančen opis profila.  Če je profil odprt, nam napiše, na kakšni razdalji so končne točke profilov. Merilo je podano v milimetrih in je izraženo med dvema modrima točkama na sliki.

Pod samo analizo se nam hkrati prikažejo tudi dodatne bližnjice, imenovane Corrective Actions, s katerimi lahko popravljamo skico in nam ponudijo pomožne črte, avtomatsko zaključitev profila, brisanje in podobno.

Tretji zavihek je DIAGNOSTIC (2), ki nam prikaže ali je skica definirana, oz. z drugim besedami ali so posamezne točke in črte točno definirane glede na izhodiščni nulti položaj koordinatnega sistema (v sami skici označen z rumeno barvo (4)). 

Zavihek DiagnosticSlika 3. Zavihek „Diagnostic“ 
Razlaga posameznih pojmov, ki se prikažejo v zavihku Diagnostic:
  • ISO-Constrained: definirano glede na izhodiščni položaj
  • Under-Constrained: ni definirano glede na izhodiščni položaj
 Nedefinirane točke in črte lahko lociramo tako, da z desnim klikom kliknemo na posamezno točko ali črto ter v spustnem meniju izberemo Reframe on (5), prikazano na sliki 4.

„Reframe on“ v zavihku „Diagnostic“Slika 4. „Reframe on“ in "Center Graph" v zavihku „Diagnostic“

Ta operacija nam na sredini zaslona (za lažje lociranje) prikaže točno izbrano črto ali točko. 

 Lociranje točke ali črte s uporabo funkcije Slika 5: Lociranje točke ali črte z uporabo funkcije Reframe on 

V kolikor v spustnem meniju izberemo Center Graph (6), nam bo izbrano točko prikazalo v drevesni strukturi trenutnega modela obarvano z oranžno barvo (Slika 6). 

Steblo modela, ter lociranje posameznega dela s pomčjo funkcije „Center Graph“Slika 6. Drevesna struktura modela, ter lociranje posameznega dela s pomočjo funkcije „Center Graph“