CATIA V5 – Search

Naredba Search je vrlo korisna za pretragu i selektovanje elemenata. Moguće je pretraživati:

  • Elemente sa specifičnim nazivom, tipom ili bojom
  • Vidljive ili skrivene objekte, linije specifičnog tipa ili debljine
  • Elemente prema specifičnim atributima (materijal, dimenzije, …)
  • Objekte kreirane korišćenjem specifičnog radnog okruženja (Workbench)
  • Dokumente kreirane CATIA V4 alatom

Istovremeno je moguće otvoriti više Search menija. Ukoliko je neka naredba bila aktivna pre pokretanja Search menija, ona ostaje aktivna. Nakon što se pokrene Search i pojavi se meni, mogu se nesmetano koristiti bilo koje druge naredbe, preko ikona ili kontekstualnog menija.

Naredba se pokreće preko Edit / Search ili kombinacijom tastera CTRL + F.Ukoliko je uključena opcija Pre-highlight (po deafult-u je uključena) elementi pronađeni pretragom biće istaknuti na stablu i na samom modelu. Ukoliko opcija nije aktivirana, elementi će biti pronađeni ali neće biti istaknuti. Ova mogućnost može se koristiti i u kombinaciji sa unapred definisanim maksimalnim brojem elemenata koji će biti istaknuti.

Ikona za pretragu   pronaći će sve tražene elemente ali elementi neće biti selektovani, za razliku od ikone za pretragu i selektovanje   pomoću koje su nađeni elementi odmah i selektovani.

Include topology

Ako pretražujete topološke objekte (u Workbench listi izabrati Topology), kriterijum topologije može se kombinovati samo sa tipom objekta. Drugi način za pretraživanje topologije je da uključite opciju Include topology. Ova opcija uključuje topološke objekte (površine, ivice, tačke, …) bez obzira na vrstu pretrage, pa je na ovaj način moguće kombinovati i pretragu po boji. Ako je uključena opcija Include topology, nema potrebe za postavljanjem pretrage Topology u Workbench listi. Na ovaj način osim topologije pretražuju se i drugi objekti, prema zadatim kriterijumima. Treba imati na umu da ovakav način pretrage uzima više vremena. 

Published elements only

Uključivanjem opcije Published elements only, ograničava se broj elemenata za pretragu na samo one elemente koji su publikovani. Prema tome i nađeni elementi biće samo oni koji su publikovani. Klikom na More otvaraju se dodatne opcije pretrage. Unutar Line properties moguće je izabrati tip linije i debljinu. Takođe je moguće pretraživati prema izgledu simbola. Pored toga moguće je postaviti i grafička obeležja (LayerVisibility).Nakon što su postavljeni kriterijumi za pretragu, isti se mogu i snimiti odnosno dodati u Favorites za buduća pretraživanja, klikom na ikonu   . Pri tome se otvara novi prozor u koji se može upisati naziv pretrage.Prilikom novog pokretanja naredbe dodati tip pretrage je vidljiv u meniju Favorites.Pretraživanjem topologije ponekad se može bitno skratiti vreme izrade modela. Sledeći primer prikazuje kako dodati zaobljenja na sve ivice jednostavnog modela.Pretraživanjem po topologiji pronađeni su i selektovane sve ivice na modelu, pa je funkcijom EdgeFillet dodato zaobljenje na sve ivice.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva