CATIA V5 – Reuse Pattern

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektovanje sklopova), koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću pattern-a koji je kreiran u part-u.Keep link with the pattern:

  • Aktivirana opcija – instance su u linku sa pattern-om pa se naknadnom izmenom pattern-a menja i pozicija kreiranih instanci
  • Deaktivirana opcija – nakon kreiranja instanci nema linka prema pattern-u u skeletonu ili izvornom part-u. Pattern može biti promenjen ili izbrisan bez uticaja na kreirane instance

Put new instance in a flexible component:

  • Aktivirana opcija – kreira se fleksibilna komponenta koja je vidljiva u stablu i sve instance smeštene su unutar te komponente (preporučena opcija, bolja preglednost stabla)
  • Deaktivirana opcija – instance neće biti grupisane u jednu komponentu nego će sve biti zasebno dodate u stablo

First instance on pattern:

  • Re-use the original component – kreira instance od originalne komponente, bez prve komponente koja je predstavljena originalnom
  • Create a new instance – originalna komponenta se ne miče, pa se kreira nova instanca prema pattern-u, na istoj poziciji kao i izvorna komponenta
  • Cut&Paste the original component: izvorna komponenta će se premestiti u stablu unutar fleksibilne komponente

Na slici dole prikazana je struktura jednostavnog sklopa u kojem je korišćena opcija reuse pattern za pozicioniranje vijaka. U produkt je prvo dodat part koji sadrži samo osnovnu geometriju (sketch za rotacionu konturu i razdelnu ravan, pozicija prve rupe odnosno vijka i user pattern). Ovakav način modelovanja naziva se i skeleton metodologija. Zatim je dodat Part2 (gornja polovina), u koji je kopirana geometrija iz Part1 (Skeleton).Nakon što je kreirana rotaciona kontura i razdelna površina, u komponenti Part2 napravljena je prva rupa a za ostatak rupa korišćena je opcija user pattern (Generative Shape Design modul). Funkcija user pattern omogućuje kreiranje patterna prema zadatom sketch-u (npr. pozicije tačaka ili linija).Nakon što je pozicioniran prvi vijak, za ostale vijke koristi se opcija reuse pattern, pri čemu se za pattern odabere user pattern kreiran u skeletonu ili u gornjoj polovini (Part2).


Ukoliko se prilikom kreiranja pattern-a koristi opcija Cut&Paste the original component, izvorna komponenta (prvi vijak) se takođe pojavljuje unutar fleksibilne komponente što je vidljivo na slici dole.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva