CATIA V5 – Multi-sections solid

Multi-sections solid  Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dva ili više preseka uzduž izračunate ili korisnički definisane vodeće krive. Može se koristiti jedna ili više vodećih krivih. Rezultat je zatvoreni volumen.

Klikom na ikonu Multi-sections solid pokreće se funkcija i otvara se prozor u kojem je potrebno definisati profile (preseke) koje želimo spojiti. Profili se ne smeju seći međusobno. Klikom na Preview može se videti kako će izgledati generisani solid.
generisani_solid
Smooth parameters
smooth_parameters
U Smooth parameters meniju možete uključiti sledeće opcije:
 • Angular correction – zaglađuje Multi-sections solid duž referentne vodeće krive. To je potrebno onda kada se pojavljuju diskontinuiteti s obzirom na tangencijalnost spine krive ili normalne na referentnu vodeću krivu. Ujednačavanje će biti napravljeno za sve diskontinuitete kod kojih je vrednost ugaonog odstupanja manja od 0.5 ⁰, što pomaže generisanju feature-a većeg kvaliteta.
 • Deviation – zaglađuje odstupanja od referentne vodeće krive

Ako koristite obe korekcije nije garantovano da će spine kriva biti zadržana unutar datih tolerancija.

Spine
 • U tab-u Spine moguće je izabrati Spine krivu koja se inače automatski izračunava. Treba imati na umu sledeće: Preporučuje se da Spine kriva bude normala na svaku ravan preseka, i da bude tangencijalno kontinualna. U protivnom može doći do nepredvidivih rezultata.
 • Ako ravan koja je normala na Spine preseca jednu od vodećih krivih u dve tačke, preporuka je da se uzima tačka koja je bliže Spine krivo

spine


Coupling
U tab-u Coupling na raspolaganju je nekoliko tipova spajanja krivih:
 • Ratio – krive su povezane u skladu sa razmerom zakrivljenosti apscisa
 • Tangency – krive su povezane u skladu s tačkama tangencijalnog diskontinuiteta. Ukoliko taj broj tačaka nije isti za obe krive, one ne mogu biti spojene pomoću ove opcije
 • Tangency then curvature – krive su povezane u skladu s tačkama diskontinuiteta s obzirom na zakrivljenost. Ukoliko nije isti broj tačaka za obe krive, one ne mogu biti spojene na ovaj način
 • Vertices – krive su spojene prema njihovim vrhovima. Ukoliko nemaju isti broj vrhova, ne mogu biti povezane pomoću ove opcije
  coupling
Guides
U polju Guides moguće je uneti vodeće krive: Krive koje se koriste moraju biti spojene ukoliko se sastoje od više krivih (Join). Moguće je postaviti referentne elemente klikom na pojedini element gde se nude opcije Replace, Remove i Add. Po deafult-u sistem sam izračunava Spine krivu, ali moguće je u tab-u Spine uneti jednu od vodećih krivih kao Spine krivu.
guides
Relimitation
Relimitation tab omogućuje specificiranje početnog i krajnjeg limita Multi-sections solid-a.
relimitation
Moguće je izabrati da se Multi-sections solid ograniči samo na početnom preseku, krajnjem preseku, oba preseka ili nijednom:
 • Kada su uključena oba preseka Multi-sections solid je ograničen sa datim presecima
 • Kada su isključena oba ili jedan presek, Multi-sections solid kreiran je uzduž Spine krive:
•Ako je Spine kriva definisana od strane korisnika, Multi-sections solid limitiran je ekstremima Spine krive
• Ako je Spine kriva izračunata automatski, i nisu postavljene vodeće krive, Multi-sections solid limitiran je početnim i krajnjim presekom
• Ako je Spine kriva izračunata automatski, i postavljene su vodeće krive, Multi-sections solid limitiran je ekstremima vodeće krive


Ako se Multi-sections solid kopira i ubaci u neku drugu instancu (copy/paste), Sketch-evi se ne dupliciraju. Ovo je svojstvo specifično za Multi-sections solid. Za Pad, Shaft i mnoge druge elemente, Sketch se duplicira kad se duplicira element.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva