CATIA V5 – Enhanced Scene (kreiranje scena)

Alat za kreiranje scena u sklopu je koristan i jednostavan za rukovanje, a omogućava vam da kreirate više različitih konfiguracija sklopa. Ovladavanje ovim alatom olakšava prikazivanje složenih sklopova na crtežima, i u mnogim


slučajevima skraćuje vreme izrade crteža. Velika prednost vidi se prilikom prikazivanja sekvenci montaže.

Prednosti rada sa scenama:

 • Uvek radite na jednom dokumentu
 • Ne morate napraviti kopije kako bi prikazali drugačiji raspored ili svojstva geometrije
 • Korišćenjem scena možete kreirati prezentacijske ili filmove montaže
 • Ažuriranjem sklopa automatski se ažuriraju i sve scene
 • Možete dodati neograničen broj scena kako bi prikazali sve detalje
 • Možete jednostavno snimiti trenutno stanje geometrije na ekranu

Ograničenja rada sa scenama:

 • Scene nisu u stanju da manipulišu geometrijom koja se nije nalazila u sklopu pre kreiranja scene. To znači da sva geometrija kojom želimo manipulišemo mora biti prisutna u sklopu pre kreiranja scene (može biti sakrivena, ali mora biti prisutna)
 • Ako se koristi Full overload mode naknadne promene geometrije u sklopu neće se reflektovati i na scene
 • Brisanje bilo koje geometrije utiče na sve scene
 • Scene su dostupne samo unutar sklopova (Assembly Design)
 • Proizvod mora pažljivo da se struktuira kako bi se jednostavno kreirale scene pa o tome treba razmišljati pre početka projekta


Nakon što se aktivira ikona za kreiranje scena , otvara se prozor u kojem se mora izabrati Overload Mode, pri čemu postoji opcija Partial i opcija Full. Takođe se isključivanjem opcije Automatic naming može dodeliti naziv scene.
Partial Overload Mode dozvoljava naknadno modifikovanje sklopa (npr. dodavanje novih komponenti) pri čemu će se te promene reflektovati i na scenu (nove komponente biće vidljive i u sceni). Suprotno tome, Full Overload Mode je više nezavisan od sklopa i naknadne promene na sklopu neće biti vidljive u sceni.


Nakon što se izabere tip scene klikom na OK se kreira ista. Boja pozadine se menja u zelenu. Unutar alata za scene nalazi se ikona Explode pomoću koje se mogu razdvojiti svi delovi unutar sklopa. Pored toga nalazi se i ikona pomoću koje možemo snimiti trenutno stanje, ikone pomoću kojih možemo aplicirati atribute scene na sklop i obrnuto.Kreirana scena pojavljuje se u stablu unutar Applications/Scenes. Nakon što je scena kreirana više nije moguće promeniti Overload Mode (Partial/Full). Unutar scene moguće je sakriti pojedine komponente koje ne želimo prikazati na crtežu. Takođe, moguće je pomicati delove pomoću kompasa (korisno kod izrade uputa za montažu) ili kreirati Exploded view.Prilikom izrade crteža moguće je za bilo koji pogled promeniti link sa izvornog sklopa na scenu, desnim klikom na okvir od pogleda ta zatim na Modify links.  Nakon toga potrebno je prebaciti se u sklop, kliknuti na scenu i vratiti se na crtež. U meniju Link Modification pojavljuje se scena, pa je potrebno kliknuti Add all, kako bi pogled imao novi link na scenu umesto na celi sklop.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva