CATIA V5 – Importing Blueprints

Nakon preuzimanja skica, iz originalnog dokumenta potrebno je izrezati svaki pogled pojedinačno, korišćenjem bilo kojeg softvera za uređivanje slika. Svaki pogled potrebno je snimiti i dodeliti mu nazive (Front view, Right view, …).Kako bi se importovale slike, koristi se Sketch Tracer alat (Start / Shape / Sketch Tracer). Pre samog importovanja nužno je uključiti Shading with material   Ukoliko je uključen neki drugi Shading slike neće biti vidljive.Nakon što je aktiviran alat Sketch Tracer, potrebno je kliknuti na ikonu Create an Immersive Sketch  . Otvara se novi prozor gde je potrebno pronaći prethodno snimljene slike. Tu se odabere pogled koji se želi importovati (npr. za prvi se može uzeti Front_view),pa se klikom na Open slika importuje. Za prednji pogled potrebno je uključiti i Front_view   u alatnoj traci. Unutar Sketch Parameters menija treba izabrati opciju Set cylindrical view, Use a cube.Na slici se vidi zeleni isprekidani okvir sa koordinatnim početkom i strelicama pomoću kojih je moguće skalirati sliku. Za početak je potrebno postaviti koordinatni početak. U pravilu se on poklapa sa linijom simetrale i sa podlogom, kako prikazuje sledeća slika. Zatim je pomoću strelica potrebno razvući sliku tako da se poklapa sa krajnjom gornjom odnosno krajnjom bočnom geometrijom automobila. Klikom na dimenziju visine potrebno je uneti vrednost koja odgovara onoj sa slike (u ovom slučaju 1431 mm).


Klikom na OK dovršava se postavljanje prve skice. Ona je vidljiva i u stablu modela. Na isti način postavljamo i skicu Right_view (klikom na ikonu Create an Immersive Sketch i aktiviranjem Right_view u alatnoj traci). Ponovo je potrebno precizno postaviti koordinatni početak, gornju i desnu granicu geometrije. Ovde treba uneti i dužinu automobila, klikom na dimenziju (u ovom slučaju 4846 mm). Klikom na OK završava se postavljanje skice.Na isti način potrebno je dodati i Top_view te Back_view. Ukoliko je slika krivo orijentisana, potrebno je kliknuti desnim klikom miša na zelenu strelicu (početak slike) gde se nudi opcija okretanja koordinatne ose ili da se ista postavi u  smeru bilo koje od preostale dve ose glavnog koordinatnog sistema.

Nakon što se postavi Top_view, klikom na njega pojavljuju se strelice pomoću kojih se slika može pomicati do željene pozicije.Još preostaje dodati Back_view i pozicionirati ga. Ponavlja se isti postupak kao za prethodne slike, s tim da je potrebno uključiti back view u alatnoj traci. Nakon što su dodate sve slike, potrebno je učiniti ih transparentnim. Desnim klikom na sliku, pa u Properties / Graphic dodati transparentnost. Takođe, sve slike se mogu preimenovati.Sada su sve slike pozicionirane i transparentne. Za dalje modeliranje potrebno je dodati novi Part unutar produkta i započeti s kreiranjem glavnih krivih prema zadatim pogledima, koje će poslužiti za kreiranje površina. Ukoliko nemate CATIA licencu koja sadrži Sketch Tracer alat, slike je moguće importovati i na drugačiji način. Sledeći primer prikazuje kako dodati bočni i prednji pogled. Prvo je potrebno napraviti Sketch, u pravilu pravougao s dimenzijama slike koju želite dodati. Zatim je potrebno dodati Fill. Zbog bolje preglednosti kreirani Fill se može translatirati (Translate.1, Translate.2), a sva prethodna geometrija može se sakriti.Zatim je u meniju Shading potrebno uključiti Customize View Parameters  i pomoću ikone Apply Material  dodati materijal na Translate.1 i Translate.2. Za materijal treba izabrati DS Star (u grupi materijala Other).U stablu se pojavljuje dodati materijal unutar Translate.1 i Translate.2. Sada je potrebno editovati Rendering pridruženog materijala (desni klik na DS star, zatim na Edit Rendering Data).


 


Otvara se novi prozor gde u tab-u Texture treba kliknuti na ikonu označenu na slici dole kako bi se učitala slika.Nakon odabira slike, ista je dodata na površinu Translate.1. Kao što se vidi na slici dole, blueprint je znatno manji od dimenzija površine Translate.1. Tu je potrebno isključiti opcije Repeat (U, V) kako se slika ne bi ponavljala po celoj površini. U ovom slučaju je bila pogrešno orijentisana, pa je potrebno kliknuti Flip U kako bi dobili ispravnu orijentaciju. Nakon toga potrebno je prema dimenzijama slike izračunati razmeru (Scale U : Scale V) kako bi mogli skalirati sliku na celu površinu Translate.1. U ovom slučaju ta razmera je 3.31, pa je taj iznos potrebno uneti u polje Scale U, ali pre toga treba prekinuti vezu između Scale U i Scale V (klikom na zeleni lančić) sa strane.Nakon što su postavljeni svi parametri, potrebno je kliknuti OK. Tek sada sistem dozvoljava da se razvuče slika preko cele površine, klikom na DS Star u stablu.Isti postupak potrebno je ponoviti i za prednji pogled, s tim da je sada razmera širine i visine 1.44 pa se ta vrednost unosi u polje Scale U. Klikom na OK možemo razvući sliku na željenu veličinu (površina Translate.2).Ovde je takođe moguće dodati transparentnost klikom na Edit Rendering Data, unutar tab-a Lighting.Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva