CATIA V5 – Hole Dimension Table

Prilikom kreiranja crteža, često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući prečnici prikažu u tablici. To je čest slučaj kada određeni pogled na crtežu sadrži puno rupa, pa bi pojedinačno kotiranje svake od njih bilo vrlo nepregledno, tim više ako rupe nisu u nekom pattern-u.
Sledeći primer prikazuje kako generisati tablicu sa položajem i pripadajućim prečnicima rupa. Na jednostavnom modelu kreirano je nekoliko rupa koje nisu u pattern-u, tj. “razbacane“ su po površini bez nekog logičnog rasporeda, pa je na crtežu napravljen pogled dole desno. Pored rupa koje su generisane iz 3D modela na pogledu je još ručno dodat Center Line (3 puta).
catia_v5_hole_dimension_table
Tablica se generiše klikom na ikonu hole_dimension_table_ikona . Pre toga potrebno je selektovati sve rupe, a u ovom slučaju selektovana su i sva tri Center Line-a. Zatim se pokrene naredba klikom na ikonu.
hole_dimension_table_tablica
Otvara se meni gde se može uneti naziv tablice (polje Title). U polju Columns bira se tip označavanja rupa (A, B, C, … ili a, b, c, … ili 1, 2, 3, …). U polju Titles može se označiti šta će pisati uz referentne vrednosti položaja rupa (najčešće REF.). Potrebno je još označiti ono što se želi uneti u tablicu (položaj X, položaj Y, prečnik).
Opcija Transpose Table će međusobno okrenuti redove i kolone u tablici.
Opcija Sort Table Content služi za sortiranje sadržaja, ukoliko se uključi potrebno je zatim kliknuti na ikonu sort_table_content_ikona gde se može definisati po kojim parametrima će se sortirati rezultati u tablici i da li će to ići po rastućim ili padajućim vrednostima.
sort_hole_dimension_table_catia_v5     table_split_hole_dimension_table_catia_v5
Opcija Split Table služi za razdvajanje tablice na dva dela, gde se može definisati maksimalni broj redova ili maksimalna visina tablice.
U gornjem delu menija pomoću ikone Flip Horizontally ili Flip Vertically moguće je okrenuti ose X i Y u odnosu na ono kako je sistem postavio po default-u. Nakon što su postavljeni svi parametri klikom na OK, generiše se tablica.
hole_dimension_table_catia_v5_hole_positions
Svakoj rupi na pogledu dodeljena je referenca (A, B, C,…) odgovarajuća onoj u tablici. Može se primetiti da je u tablici generisan i položaj ručno dodanih Center Line-a (J, K, L), naravno ovde je prečnik 0.