CATIA V5 - Dodeljivanje parametara

Kreiranje više parametara, a takođe i dodeljivanje parametara nekom delu, omogućavaju brzu i automatizovanu  modifikaciju samog dela. Sledeći primer objašnjava postupak, kao i način kreiranja parametara, a samim tim i povezivanja sa željenim dimenzijama.

U 2D okruženju Part Design potrebno je kreirati jedan pravougaonik, a zatim aktivirati formulu iz padajućeg menija (Tools\Formula). Nakon aktivacije alata Formula otvara se prozor kao na slici


CATIA - Dodeljivanje parametara_1


U otvorenom prozoru selektuje se opcija Multiple Values, a takođe se i definiše tip parametra, u ovom primeru je odabran parametar dužine (Length), klikom na New Parameter type otvara se novi prozor.

CATIA - Dodeljivanje parametara_2CATIA - Dodeljivanje parametara_3


U novom prozoru potrebno je uneti željene vrednosti ovog parametra (na slici se može videti da CATIA sama generiše jedinicu u skladu sa tipom parametra), a zatim je potrebno potvrditi na OK. Na ovaj način je kreiran prvi parametar sa ukupno dve vrednosti kako je prikazano u ovom primeru (može i sa više). Parametru je dodeljeno ime Parametar A i potvrđuje se na OK. Takođe se kreira još jedan parametar - Parametar B, na potpuno isti način.


CATIA - Dodeljivanje parametara_4

CATIA - Dodeljivanje parametara_5


Kada su parametri kreirani, potrebno ih je povezati za odgovarajućim dimenzijama nekog tela ili skice. U ovom primeru parametri su povezani sa vrednostima dimenzija skice. Desnim klikom na kotnu liniju jedne stranice pravougaonika, selektovati Offset.5 object\ Edit Formula, nakon čega se otvara prozor u kome treba selektovati odgovorajući parametar koji je kreiran. Potvrditi na OK, a zatim na isti način to uraditi i za drugu stranicu pravougaonika.


CATIA - Dodeljivanje parametara_6CATIA - Dodeljivanje parametara_7


Nakon povezivanja, potrebno je preći u 3D radno okruženje i kreirati 3D objekat od definisane skice. Stablo se prošrilo sa već pomenutim parametrima.


CATIA - Dodeljivanje parametara_8CATIA - Dodeljivanje parametara_9CATIA - Dodeljivanje parametara_10


Jednostavnim dvostrukim klikom na neki od ovih parametara otvara se prozor sa vrednostima koje su zadate, potrebno je odabrati neku vrednost, i zatim uraditi update, nakon čega 3D objekat menja dimenzije, po vrednostima koje su zadate.


CATIA - Dodeljivanje parametara_11CATIA - Dodeljivanje parametara_12CATIA - Dodeljivanje parametara_13


Zadavanjem parametara, definišu se određene dimenzije 3D modela, po kojima se oni modifikuju, a rezultat jeste brza i veoma jednostavna modifikacija tih parametarski definisanih delova.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva