CATIA V5 - Creating Associative Isoparametric Curves

Isoparametric Curve je kriva koja je asocijativna sa površinom na kojoj je kreirana. Promenom površine (support) automatski se ažurira i kriva. Kako bi se kreirala kriva, potrebno je kliknuti na ikonu Isoparametric Curve Ikona Isoparametric curve u CATIA V5koja se nalazi unutar grupe alata Curves.

Otvara se meni u kojem je potrebno definisati parametre krive:

 • Support – površina na kojoj će ležati kriva
  • Izabrati bilo koju postojeću površinu
  • Kreirati površinu korišćenjem kontekstualnog menija (desni klik na polje Support)

   Kreiranje površine u CATIA V5
 • Point – definiše tačku krive
  • Kliknuti na željenu lokaciju na površini
  • Kreirati tačku korišćenjem kontekstualnog menija (desni klik na polje Point)

   CATIA V5 Kreiranje točke
 • Direction – definiše smer krive
  • Selektovati smer klikom na geometrijski element
  • Kreirati smer pomoću kontekstualnog menija (desni klik na polje Direction

   Kreiranje smjera krivulje u CATIA V5
 • Swapped Cells – prikazuje površinu na kojoj se menja smer propagacije krive. Ova funkcija ima smisla samo onda ako je za support odabrano više površina

Klikom na površinu (na slici dole Join.1) prikazuje se izgled krive, pomicanjem kursora menja se i izgled krive. Prikazuje se manipulator pomoću kojeg se može pomicati kriva. Ukoliko je kao support izabrano više površina, selektovana površina je referentna, i tada se manipulator može pomicati samo po referentnoj površini.


Prikaz izgleda krivulje u CATIA V5


Desnim klikom otvara se kontekstualni meni.


Tekstualni meni u CATIA V5 

Edit – omogućuje definisanje krive prema parametrima.

Keep this point – omogućava kreiranje tačke tamo gde se klikne.

Swap UV – omogućava da se zamene U i V parametri krive.

 

Klikom na Swap UV menja se smer krive (slika dole). Ova naredba dostupna je u meniju za definisanje krive.

Menu za promjenu smjera krivulje u CATIA V5


 
Usporedba različitih smjerova krivulje u CATIA V5 

Point i Direction mogu se editovati klikom na ikone uz polja.


Menu za uređivanje točke i smjera krivulje u CATIA V5


Klikom na Edit u kontekstualnom meniju otvara se meni Tuner gde je moguće postaviti početak krive.


CATIA V5 Tuner menu


Klikom na površinu (slika dole), menja se smer propagacije krive, a površina je dodata u polje Swapped Cells.


Promjena smjera propagacije krivulje u CATIA V5


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva