CATIA V5 - Boolean alati - u kontekstu više povezanih delova

U zavisnosti od vrste kao i načina projektovanja, projektanti se susreću sa različitim problemima. Bez obzira na samu složenost problema, kao i na brzinu njihove realizacije, softver CATIA V5 nudi različita rešenja. Jedno od rešenja je korišćenje Boolean alata, više međusobno povezanih delova. Korišćenjem Boolean alata, na način koji je opisan u narednom primeru, skraćuje se vreme projektovanja, a takođe i automatizuju modifikacije u samom sklopu.

Primer prikazuje, kako se koriste Boolean alati (oduzimanje materijala) na dve povezane ploče. Primer se sastoji od dve ploče, u jednom sklopu u  Assembly Design-u istih dimenzija - 20x100x200mm. Na jednoj ploči (Part1) izbušen je otvor, pomoću Hole alata, prečnika 20mm.


Boolean alati 1       Boolean alati 2      Boolean alati 3


U istom delu (Part1) potrebno je kreirati novi Body i definisati mesto rada u njemu, a zatim selektovati otvor i jednostavnim klikom na ikonu Hole kreirati  dodatni element (Body) koji će se koristiti kao veza ove dve ploče (Part1, Part2). Takođe, ovom elementu mogu biti zadati parametri vijaka i slično.

         


Boolean alati 4          Boolean alati 5


Nakon pravilnog kreiranja dodatnog elementa, potrebno je taj isti element iskopirati, (desnim klikom na stablo/copy), a onda kopirati u Part2 (desnim klikom na stablo/Paste Special/As Result With Link). Ovim postupkom je uspostavljena veza između delova (Part1,Part2), a nakon kopiranja u stablu se pojavljuje dodatni element (Body).


Boolean alati 6   Boolean alati 7


Desnim klikom na dodatni element (Body), selektujemo Body object, a zatim u meniju koji se otvorio kliknemo na ikonu Remove, nakon čega program automatski oduzima materijal drugoj ploči.


Boolean alati 8  Boolean alati 9


Ovim postupkom uspostvljena je veza između dva dela ili dve ploče, gde se kompletan proces automatizuje. Kao rezultat pomeranjem jednog Part-a, pomera se otvor i na drugom Part-u, tačnije otvori su međusobno koincidentni. Nakon svakog pomeranja potrebno je uraditi Update.


Boolean alati 10Boolean alati 11Boolean alati 12


Proces je identičan kada se dodaje materijal i ovo je svakako jedna mogućnost koja je jako korisna. U situaciji kada imamo veliki broj otvora, nije potrebno ručno raditi modifikacije otvora.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva