CATIA V5 – 3D Curve

3D Curve funkcija dostupna je u Freestyle okruženju. Pomoću te funkcije moguće je kreirati asocijativne krive na koje je moguće dodavati ili uklanjati tačke, prilikom kreiranja krive ili naknadno.
kreiranje_krivih_catia_v5_na_tri_nacina
Red krive (Near points) može se izabrati desnim klikom na prikazani tekst. U Tools / Options / Shape / Freestyle unutar tab-a General moguće je postaviti maksimalni dozvoljeni red krive. Automatic order opcija omogućuje automatsko izračunavanje reda krive, koje će najbolje opisati krivu poštujući njena ograničenja.
Deviation option omogućuje korisniku da postavi maksimalno odstupanje između krive i konstrukcijskih tačaka.
deviation_option_catia_v5
Segmentation option omogućuje korisniku da postavi maksimalni broj ograničenja lukova. Minimalna vrednost postavljena je na 1.
Max order opcija omogućuje korisniku da postavi ograničenja za proračun mono-arc krive. Ova opcija dostupna je kod tipa krive Control points i Near points.
  • Control points – kada je vrednost Max order prekoračena, mono-arc kriva postaje multi-arc. Kao posledica toga Max order vrednost se više ne uzima u obzir, te lukovi uvek imaju red 6.
  • Near points – ne može se kreirati 3D kriva sa redom većim od vrednosti Max order. Vrednost Max order se uvek uzima u obzir, bez obzira radi li se o mono-arc ili multi-arc krivoj.
Minimalna vrednost za Max order postavljena je na 5 za tip krive Control points, te na 2 za tip krive Near points. Maksimalna vrednost za Max order ista je onoj definisanoj u Tools / Options / Shape / Freestyle.
Smoothing opcija dostupna je za parametrizaciju krive:
smoothing_opcija
Deviation, Segmentation i Smoothing opcije dostupne su samo za tip krive Near points.
Duplim klikom na krivu moguće je editovati istu. Potrebno je pomaknuti kursor do tačke kako bi se pokazao manipulator pomoću kojeg se može modifinisati pozicija pojedine tačke. Desnim klikom miša na tačku otvara se kontekstualni meni koji nudi više opcija za kreiranje krive.
editovanje_krive
Zavisno od tipa kreiranja krive, sledeće opcije su dostupne:
dostupne_opcije_u_odnosu_na_tip_krive
Klikom na ikonu Insert a point insert_a_point moguće je dodati tačku na krivu. Potrebno je kliknuti na segment između dve postojeće tačke gde želite dodati novu tačku i kliknuti na željenu lokaciju tačke.
tacka_na_krivoj_catia_v5
Klikom na ikonu Remove a point remove_a_point_catia_v5 moguće je ukloniti pojedinu tačku. Potrebno ju je samo selektovati a kriva se ažurira trenutno bez te tačke.
uklanjanje_tacke_na_krivoj_catia_v5
Klikom na ikonu Free or constrain a point Free or constrain a point možete pozicionirati tačku na određenu geometriju (krivu, tačku) na način da odvučete tačku ili je projektujete na krivu pomoću CTRL tastera i klikom na krivu. Tačka će se projektovati po najkraćoj udaljenosti do krive. Pomoću iste ikone možete i osloboditi tačku od Constrain-a.
free_or_constrain_a_point_pozicioniranje_tacke
Moguće je odjednom selektovati sve tačke krive, desnim klikom na geometrijski set ili na jednu tačku unutar geometrijskog seta, i zatim desnim klikom u kontekstualnom meniju izabrati Select all points in the geometrical set.
select_all_points_in_the_geometrical_set
Contextual Options
Desnim klikom na tačku pojavljuje se kontekstualni meni gde se nude dodatne opcije, kao npr. postavljanje tangencijalnosti ili zakrivljenosti. Kod tipa krive Through points, tangencijalnost se može dodati u bilo koju tačku, kod tipa Near points može se dodati samo na početnu i / ili krajnju tačku. Ako je kriva rađena pomoću Control points nije moguće dodati tangencijalnost. Na slici dole spojene su dve krive,pa je dodata tangencijalnost u početnoj tački plave krive (desni klik na tačku, zatim se uključi opcija Impose tangency).
contextual_options
Desnim klikom na tačku moguće je menjati i zakrivljenost krive (Impose Curvature). Prikazuje se strelica koja označava smer zakrivljenosti (vektor). Menjanje smera vektora menja i smer zakrivljenosti. Smer zakrivljenosti vezan je za ravan koja je definisana kao normala na tangencijalni vektor.
impose_curvature_promena_zakrivljenosti