Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Multi-sections solid

CATIA V5 Tips & Tricks

CATIA V5 Multi-sections solid je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije.

Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dvaju ili više presjeka uzduž izračunate ili korisnički definirane glavne krivulje. Može se koristiti jedna ili više glavnih krivulja. Rezultat je zatvoreni volumen. Klikom na ikonu pokreće se funkcija i otvara se prozor u kojem je potrebno definirati profile (presjeke) koje želimo spojiti. Profili se ne smiju međusobno sjeći. Klikom na Preview može se vidjeti kako će izgledati generirani solid.

Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dvaju ili više presjeka uzduž izračunate ili korisnički definirane glavne krivulje.

Smooth parameters

U izborniku Smooth parameters možete uključiti sljedeće opcije:

  • Angular correction – zaglađuje Multi-sections solid duž referentne glavne krivulje. To je potrebno onda kada se pojavljuju diskontinuiteti s obzirom na tangencijalnost glavne krivulje ili normale na referentnu glavnu krivulju. Ujednačavanje će se primijeniti na sve diskontinuitete kod kojih je vrijednost kutnih odstupanja manja od 0.5 ⁰, što pomaže generiranju feature-a veće kvalitete.
  • Deviation – zaglađuje odstupanja od referentne glavne krivulje.

Ako koristite obje korekcije, nema garancije da će glavna krivulja biti zadržana unutar danih toleranci.

Spine

U tab-u Spine moguće je izabrati glavnu krivulju koja se inače izračunava automatski. Treba imati na umu sljedeće: preporučuje se da glavna krivulja bude normala na svaku ravninu presjeka, i da bude tangencijalno kontinuirana. U suprotnome može doći do nepredvidljivih rezultata. Ako ravnina koja je normala na Spine presijeca jednu od glavnih krivulja u dvije točke, preporuka je da se uzima točka koja je bliže Spine krivulji.

Coupling

U tab-u Coupling na raspolaganju imamo nekoliko tipova spajanja krivulja:

  • Ratio – krivulje su povezane proporcionalno zakrivljenosti apscisa.
  • Tangency – krivulje su povezane u skladu s točkama tangencijalnog diskontinuiteta. Ako taj broj točaka nije isti za obje krivulje, one ne mogu biti spojene pomoću ove opcije.
  • Tangency then curvature – krivulje su povezane u skladu s točkama diskontinuiteta s obzirom na zakrivljenost. Ako nije isti broj točaka za obje krivulje, one ne mogu biti spojene na ovaj način.
  • Vertices – krivulje su spojene prema vrhovima. Ako nemaju isti broj vrhova, ne mogu biti povezane pomoću ove opcije.
Coupling

Guides

U tabu Guides moguće je unijeti glavne krivulje; krivulje koje se koriste moraju biti spojene ako se sastoje od više krivulja (Join). Moguće je postaviti referentne elemente klikom na pojedini element gdje se nude opcije Replace, Remove i Add. Po deafult-u sustav glavnu krivulju izračunava sam, ali je u tab-u Spine jednu od glavnih krivulja moguće unijeti kao Spine krivulju.

Relimitation

Relimitation tab omogućava definiranje početnog i krajnjeg limita Multi-sections solid-a. Moguće je odabrati da Multi-sections solid bude ograničen samo na početnom presjeku, samo na krajnjem presjeku, na oba presjeka ili ni na jednom presjeku:

Kada su uključena oba presjeka Multi-sections solid je ograničen danim presjecima. Kada su isključena oba ili jedan presjek, Multi-sections solid kreiran je uzduž Spine krivulje:

  • •Ako je Spine krivulja definirana od strane korisnika, Multi-sections solid limitiran je ekstremima Spine krivulje.
  • Ako je Spine krivulja izračunata automatski, i ako glavne krivulje nisu definirane, Multi-sections solid limitiran je početnim i krajnjim presjekom.
  • Ako je Spine krivulja izračunata automatski, i ako su glavne krivulje definirane, Multi-sections solid limitiran je ekstremima glavne krivulje.
  • Ako se Multi-sections solid kopira i ubaci u neku drugu instancu (copy/paste), Sketchevi se ne dupliciraju. Ovo je svojstvo specifično za Multi-sections solid. Za Pad, Shaft i mnoge druge elemente, Sketch se duplicira kad se duplicira element.

Želim usavršiti svoje vještine

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Ponekad je potrebno dodati tekst (gravuru) na određenu površinu 3D modela. Ako ne koristite
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri
Sada ćemo kreirati novi part, s tom razlikom da što ćemo to učiniti pomoću Ordered Geometrical Set-a. Njega također dodajemo naredbom Insert / Oredered Geometrical Set. Napravit ćemo isti Extrude od linije i presjeći ga s ravninom YZ.
CATIA V5 Tips & Tricks: Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set
Geometrical Set omogućava da se različiti geometrijski elementi grupiraju u jedan set, ili u više