CATIA - Dodjeljivanje parametara

Dodjeljivanje parametara nekom dijelu, kao i kreiranje više parametara istovremeno, omogućuje brzu i automatiziranu modifikaciju samog dijela. 

U sljedećem primjeru objašnjavamo postupak kreiranja parametara i povezivanje sa željenim dimenzijama.


Prvo u Part Design-u, 2D okruženju, kreiramo pravokutnik, a zatim aktiviramo formuli iz padajućeg izbornika (Tools\Formula). Nakon što je odabran alat Formula, otvara se prozor kao na slici niže. 

CATIA V5 Formula - padajući izbornik


U prozoru koji se otvorio nakon klika na Formula, potrebno je odabrati opciju Multiple Values. Na isti način određujemo i tip parametra.

Za potrebe ovog primjera, izabrali smo parametar dužine (eng. Length). Klikom na New Parameter type otvara se novi prozor. 

Unošenje vrijednosti parametra u CATIA V5CATIA V5 - primjer upisivanja parametara


U novom prozoru koji se otvorio, potrebno je unijeti željene vrijednosti parametra. Na slici iznad može se vidjeti kako CATIA sama kreira jedinicu koja je u skladu s tipom odabranog parametra.

Klikom na OK, kreiran je prvi parametar s ukupno dvije vrijednosti, ali može i s više njih. Parametru je dodijeljeno ime Parametar A, a drugom parametru kreiranom na isti način, Parametar B, što se može vidjeti na slici niže.


Primjer određivanja parametra u CATIA V5

Pregled parametara u CATIA V5


Nakon što su parametri kreirani, potrebno ih je povezati s odgovarajućim dimenzijama nekog tijela ili skice.

Za potrebe ovog primjera, parametri su povezani s vrijednostima dimenzija skice. Desnim klikom na kotu jedne stranice pravokutnika te odabirom Offset.5 object\Edit Formula, otvara se prozor u kojem je potrebno izabrati odgovarajući parametar koji smo ranije kreirali. Isti postupak je potrebno uraditi i za drugu stranicu pravokutnika.

CATIA V5 - desni klik na kotu stranice pravokutnikaOffset.5 object\Edit Formula u CATIA V5


Nakon povezivanja, potrebno je prijeći u 3D radno okruženje i kreirati 3D objekt od definirane skice. Stablo se dopunjuje ranije spomenutim parametrima.

CATIA V5 - dodjeljivanje parametara Pregled u 3D-u u CATIA V5 CATIA V5 - stablo nakon dodavanja parametara


Dvostrukim klikom na jedan od parametara, otvara se prozor sa zadanim vrijednostima te je potrebno odabrati vrijednosti i uraditi update. Nakon toga, i 3D model mijenja dimenzije prema zadanim vrijednostima. 

CATIA V5 - dvostruki klik na parametar u stabluCATIA V5 - odabir vrijednosti parametraCATIA V5 - update 3D modela prema novim vrijednostima parametra

Zadavanjem parametra možemo odrediti dimenzije modificiranja 3D modela, a rezultat je brza i jednostavna prilagodba parametarski definiranih dijelova. 


Pogledajte i ostale CATIA Tips & tricks