CATIA V5 - Linkanje radijusa u Sketch-u

Prilikom crtanja geometrije u Sketch-u, često se javlja potreba za linkanjem i povezivanjem dimenzija, tolerancija i radijusa.

CATIA V5 - Sketch - linkanje radijusa


Desni klik na radijus i odabir Radius Object > Edit Equicalent Dimensions otvara novi izbornik. 

CATIA V5 - Radius Object > Edit Equicalent Dimensions


Odabirom Edit List, otvara se novi prozor na kojem odabiremo radijuse koje želimo povezati.

CATIA V5 - Kako napraviti linkove između radijusa u Sketchu 3


Zatim sve radijuse premještamo u desni kvadrat kako bismo ih istovremeno dimenzionirali. Klikom na OK definirane su vrijednosti radijusa. 

CATIA V5 - Premještanje radijusa


Nakon što su definirane vrijednosti, klikom na OK modificiramo sketch na željeni način. 

CATIA V5 - modificiranje scketch-a


Sada možemo putem opcije Equivalent Dimensions, kroz stablo u CATIA-i definirati radijuse. 

Definiranje radijusa kroz stablo u CATIA-i


Pogledajte i ostale CATIA Tips & tricks