CATIA V5 - Boolean tool za više povezanih dijelova

Ovisno o vrsti i načinu projektiranja, inženjeri se susreću s različitim problemima. Bez obzira na složenost problema i brzinu njegove realizacije, CATIA V5 nudi različita rješenja.

Jedno od rješenja je Boolean tool - više međusobno povezanih dijelova. Upotrebom Boolean alata možete skratiti vrijeme konstruiranja i automatizirati modifikacije u samom sklopu.


Niže možete pronaći primjer upotrebe Boolean alata za oduzimanje materijala na dvije povezane ploče. Primjer se sastoji od dvije ploče, u jednom sklopu u Assembly Design-u, istih dimenzija 20x100x200mm. Na jednoj ploči (Part 1), korištenjem Hole alata, izbušen je krug promjera 20mm. 


Boolean alati 1       CATIA Boolean hole primjer      CATIA Boolean primjer s dvije ploče


U istom dijelu (Part 1) potrebno je kreirati novi element (eng. Body) i odrediti mjesto rada u njemu. Zatim je potrebno označiti rupu i klikom na ikonu Hole kreirati dodatni element (eng. Body) koji će se koristiti kao veza između ove dvije ploče (Part 1, Part 2). Osim toga, u ovom elementu mogu biti zadani parametri vijaka i slično.   


Stablo u CATIA-i V5 - dodavanje parta          CATIA V5 kreiranje rupe - hole


Nakon kreiranja dodatnog elementa, potrebno je taj isti element kopirati u Part2. Kopirati možete s desnim klikom na stablo/copy, a zatim desni klik na stablo/Paste Special/As Result With Link. Ovako je uspostavljena veza između dva dijela (Part1 i Part2), a nakon kopiranja u stablu se pojavljuje dodatni element (eng. Body).


CATIA Boolean - dodavanje body-a   CATIA Booelan - prikaz body-a u stablu nakon kopiranja


Desnim klikom na dodani element (eng. Body) označimo Body object. Nakon toga u izborniku koji se otvorio kliknemo na Remove i CATIA automatski oduzima materijal na drugoj ploči.


CATIA Boolean - oduzimanje materijala na drugom partu  CATIA Boolean - automatsko oduzimanje materijala na drugom partu


Gore opisanim postupkom uspostavljena je veza između dva dijela tj. dvije ploče u ovom primjeru, te je proces automatiziran. Kao rezultat pomicanja jednog dijela (Part) pomiče se i rupa na drugom dijelu, drugim riječima; rupe su međusobno povezane. Nakon svakog pomicanja potrebno je kliknuti Update.


CATIA Boolean - primjer povezivanja partova CATIA V5 boolean - primjer rupaCATIA V5 Boolean - primjer rupa


Kada imamo veliki broj otvora/rupa, nije potrebno modificirati ih jednu po jednu. Boolean tool je nesumnjivo koristan, a možete ga primijeniti i prilikom dodavanja materijala.


Pogledajte i ostale CATIA Tips & Tricks