CATIA V5 – Search naredba

Naredba Search je vrlo korisna za pretragu i selektiranje elemenata. Moguće je pretraživati:

  • Elemente sa specificiranim nazivom, tipom ili bojom
  • Vidljive ili skrivene objekte, linije sa specificiranim tipom ili debljinom
  • Elemente prema specifičnim atributima (materijal, dimenzije, …)
  • Objekte kreirane korištenjem specificiranog radnog okruženja (Workbench)

Istovremeno je moguće otvoriti više Search izbornika. Ukoliko je neka naredba bila aktivna prije pokretanja Search izbornika, ona ostaje aktivna. Nakon što se pokrene Search i pojavi se izbornik, mogu se nesmetano koristiti bilo koje druge naredbe, preko ikona ili kontekstualnog menija.

Naredba se pokreće preko Edit / Search ili kombinacijom tipki CTRL + F.Ukoliko je uključena opcija Pre-highlight (po deafult-u je uključena) elementi pronađeni pretragom biti će istaknuti na stablu i na samom modelu. Ukoliko opcija nije aktivirana elementi će biti pronađeni ali neće biti istaknuti. Ova mogućnost može se koristiti i u kombinaciji sa unaprijed definiranim maksimalnim brojem elemenata koji će biti istaknuti.

Ikona za pretragu  pronaći će sve tražene elemente ali elementi neće biti selektirani, za razliku od ikone za pretragu i selektiranje  pomoću koje su nađeni elementi odmah i selektirani.

Include topology

Ako pretražujete topološke objekte (u Workbench listi izabrati Topology), kriterij topologije može se kombinirati samo sa tipom objekta. Drugi način za pretraživanje topologije je da uključite opciju Include topology. Ova opcija uključuje topološke objekte (površine, bridove, točke, …) bez obzira na vrstu pretrage, te je na ovaj način moguće kombinirati i pretragu po boji. Ako je uključena opcija Include topology nema potrebe za postavljanjem pretrage Topology u Workbench listi. Na ovaj način osim topologije pretražuju se i drugi objekti, prema zadanim kriterijima. Treba imati na umu da ovakav način pretrage uzima više vremena.

Published elements only

Uključivanjem opcije Published elements only, ograničava se broj elemenata za pretragu na samo one elemente koji su publicirani. Prema tome i nađeni elementi biti će samo oni koji su publicirani.

Klikom na More otvaraju se dodatne opcije pretrage. Unutar Line properties moguće je birati tip linije te debljinu. Također je moguće pretraživati prema izgledu simbola. Pored toga moguće je postaviti i grafička obilježja (LayerVisibility).Nakon što su postavljeni kriteriji za pretragu isti se mogu i snimiti odnosno dodati u Favorites za buduća pretraživanja, klikom na ikonu  . Pri tome se otvara novi prozor u koji se može upisati naziv pretrage.
Prilikom novog pokretanja naredbe dodani tip pretrage je vidljiv u izborniku Favorites.Pretraživanjem topologije ponekad se može bitno skratiti vrijeme izrade modela. Sljedeći primjer prikazuje kako dodati zaobljenja na sve bridove jednostavnog modela.Pretraživanjem po topologiji pronađeni su i selektirani svi bridovi na modelu te je funkcijom EdgeFillet dodano zaobljenje na sve bridove.Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks