CATIA V5 – Reuse Pattern

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula, koja omogućuje kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću pattern-a koji je kreiran u part-u.Keep link with the pattern:

  • Aktivirana opcija – instance su u linku sa pattern-om te se naknadnom izmjenom pattern-a mijenja i pozicija kreiranih instanci
  • Deaktivirana opcija – nakon kreiranja instanci nema linka prema pattern-u u skeletonu ili izvornom part-u. Pattern može biti promijenjen ili izbrisan bez utjecaja na kreirane instance

Put new instance in a flexible component:

  • Aktivirana opcija – kreira se fleksibilna komponenta koja je vidljiva u stablu i sve instance smještene su unutar te komponente (preporučena opcija, bolja preglednost stabla)
  • Deaktivirana opcija – instance neće biti grupirane u jednu komponentu nego će sve biti zasebno dodane u stablo

First instance on pattern:

  • Re-use the original component – kreira instance od originalne komponente, bez prve komponente koja je reprezentirana sa originalnom
  • Create a new instance – originalna komponenta se ne miče te se kreira nova instanca prema pattern-u, na istoj poziciji kao i izvorna komponenta
  • Cut&Paste the original component - izvorna komponenta će se premjestiti u stablu unutar fleksibilne komponente

 

Na slici dolje prikazana je struktura jednostavnog sklopa u kojem je korištena opcija reuse pattern za pozicioniranje vijaka. U produkt je prvo dodan part koji sadrži samo osnovnu geometriju (sketch za rotacijsku konturu i razdjelnu plohu, pozicija prve rupe odnosno vijka te user pattern). Ovakav način modeliranja naziva se i skeleton metodologija. Zatim je dodan Part2 (gornja polovka), u koji je kopirana geometrija iz Part1 (Skeleton).Nakon što je kreirana rotacijska kontura i razdjelna ploha, u komponenti Part2 napravljena je prva rupa a za ostatak rupa korištena je opcija user pattern (Generative Shape Design modul). Funkcija user pattern omogućuje kreiranje patterna prema zadanom sketch-u (npr. pozicije točaka ili linija).Nakon što je pozicioniran prvi vijak, za ostale vijke koristi se opcija reuse pattern, pri čemu se za pattern odabire user pattern kreiran u skeletonu ili u gornjoj polovki (Part2).Ukoliko se prilikom kreiranja pattern-a koristi opcija Cut&Paste the original component, izvorna komponenta (prvi vijak) se također pojavljuje unutar fleksibilne komponente što je vidljivo na slici dolje.Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks