CATIA V5 - Kreiranje Associative Isoparametric Curves

Isoparametric Curve je krivulja koja je asocijativna sa površinom na kojoj je kreirana. Promjenom površine (support) automatski se ažurira i krivulja. Kako bi se kreirala krivulja potrebno je kliknuti na ikonu Isoparametric Curve Ikona Isoparametric curve u CATIA V5, koja se nalazi unutar grupe alata Curves. Otvara se izbornik u kojem je potrebno definirati parametre krivulje:

 • Support – površina na kojoj će ležati krivulja
  • Izabrati bilo koju postojeću površinu
  • Kreirati površinu korištenjem kontekstualnog menija (desni klik na polje Support)
   Kreiranje površine u CATIA V5
 • Point – definira točku krivulje
  • Kliknuti na željenu lokaciju na površini
  • Kreirati točku korištenjem kontekstualnog menija (desni klik na polje Point)
   CATIA V5 Kreiranje točke
 • Direction – definira smjer krivulje 
  • Selektirati smjer klikom na geometrijski element 
  • Kreirati smjer pomoću kontekstualnog menija (desni klik na polje Direction
   Kreiranje smjera krivulje u CATIA V5
 • Swapped Cells – prikazuje površinu na kojoj se mijenja smjer propagacije krivulje. Ova funkcija ima smisla samo onda ako je za support odabrano više površina

Klikom na površinu (na slici dolje Join.1) prikazuje se izgled krivulje, micanjem kursora mijenja se i izgled krivulje. Prikazuje se manipulator pomoću kojeg se može pomicati krivulja. Ukoliko je kao support izabrano više površina, selektirana površina je referentna, i tada se manipulator može pomicati samo po referentnoj površini.

Prikaz izgleda krivulje u CATIA V5

Desnim klikom otvara se kontekstualni meni.

Tekstualni meni u CATIA V5 

Edit – omogućuje definiranje krivulje prema parametrima.

Keep this point – omogućava kreiranje točke tamo gdje se klikne.

Swap UV – omogućava da se zamijene U i V parametri krivulje.

 

Klikom na Swap UV mijenja se smjer krivulje (slika dolje). Ova naredba dostupna je u izborniku za definiranje krivulje.
Menu za promjenu smjera krivulje u CATIA V5


 
Usporedba različitih smjerova krivulje u CATIA V5 

Point i Direction mogu se editirati klikom na ikone uz polja.

Menu za uređivanje točke i smjera krivulje u CATIA V5

Klikom na Edit u kontekstualnom meniju otvara se izbornik Tuner gdje je moguće postaviti relativno ishodište krivulje. Klikom na  Reset Origin ono se postavlja u točku krivulje.

CATIA V5 Tuner menu

Klikom na površinu (slika dolje) mijenja se smjer propagacije krivulje, a površina je dodana u polje Swapped Cells.

Promjena smjera propagacije krivulje u CATIA V5


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks