CATIA V5 – Importing Blueprints

Nakon preuzimanja skica, iz originalnog dokumenta potrebno je izrezati svaki pogled pojedinačno, korištenjem bilo kojeg softvera za uređivanje slika. Svaki pogled potrebno je snimiti te dodijeliti nazive (Front view, Right view, …).

Kako bi se importirale slike, koristi se Sketch Tracer alat (Start / Shape / Sketch Tracer). Prije samog importiranja nužno je uključiti Shading with material .  Ukoliko je uključen neki drugi Shading slike neće biti vidljive.

Nakon što je aktiviran alat Sketch Tracer potrebno je kliknuti na ikonu Create an Immersive Sketch   . Otvara se novi prozor gdje je potrebno pronaći prethodno spremljene slike.

Tu se odabire pogled koji se želi importirati (npr. za prvi se može uzeti Front_view) te se klikom na Open slika importira. Za prednji pogled potrebno je uključiti i Front_view   u alatnoj traci. Unutar Sketch Parameters izbornika treba izabrati opciju Set cylindrical view, Use a cube.

Na slici se vidi zeleni crtkani okvir sa ishodištem i strelicama pomoću kojih je moguće skalirati sliku. Za početak je potrebno postaviti ishodište. U pravilu se ono poklapa sa linijom simetrale i sa podlogom, kako prikazuje sljedeća slika. Zatim je pomoću strelica potrebno razvući sliku tako da se poklapa sa krajnjom gornjom odnosno krajnjom bočnom geometrijom automobila. Klikom na dimenziju visine potrebno je unijeti vrijednost koja odgovara onoj sa slike (u ovom slučaju 1431 mm).

Klikom na OK dovršava se postavljanje prve skice. Ona je vidljiva i u stablu modela. Na isti način postavljamo i skicu Right_view (klikom na ikonu Create an Immersive Sketch i aktiviranjem Right_view u alatnoj traci). Ponovno je potrebno precizno postaviti ishodište, te gornju i desnu granicu geometrije. Ovdje treba unijeti i dužinu automobila, klikom na dimenziju (u ovom slučaju 4846 mm). Klikom na OK završava se postavljanje skice.

Na isti način potrebno je dodati i Top_view te Back_view. Ukoliko je slika krivo orijentirana potrebno je kliknuti desnim klikom miša na zelenu strelicu (ishodište slike) gdje se nudi opcija okretanja koordinatne osi ili da se ista postavi u  smjeru bilo koje od preostale dvije osi glavnog koordinatnog sustava.

Nakon što se postavi Top_view, klikom na njega pojavljuju se strelice pomoću kojih se slika može pomicati do željene pozicije.

Još preostaje dodati Back_view te ga pozicionirati. Ponavlja se isti postupak kao za prethodne slike, s tim da je potrebno uključiti back view u alatnoj traci.

Nakon što su dodane sve slike potrebno ih je učiniti transparentnima. Desnim klikom na sliku te u Properties / Graphic dodati transparentnost. Također, sve slike se mogu preimenovati.

Sada su sve slike pozicionirane i transparentne. Za daljnje modeliranje potrebno je dodati novi Part unutar produkta te započeti s kreiranjem glavnih krivulja prema zadanim pogledima, koje će poslužiti za kreiranje površina.

Ukoliko nemate CATIA licencu koja sadrži Sketch Tracer alat, slike je moguće importirati i na drugačiji način. Sljedeći primjer prikazuje kako dodati bočni i prednji pogled. Prvo je potrebno napraviti Sketch, u pravilu pravokutnik s dimenzijama slike koju želite dodati. Zatim je potrebno dodati Fill. Zbog bolje preglednosti kreirani Fill može se translatirati (Translate.1, Translate.2), a sva prethodna geometrija može se sakriti.

Zatim je u izborniku Shading potrebno uključiti Customize View Parameters   te pomoću ikone Apply Material   dodati material na Translate.1 i Translate.2. dodati materijal na Translate.1 i Translate.2. Za materijal treba izabrati DS Star (u grupi materijala Other).

U stablu se pojavljuje dodani materijal unutar Translate.1 i Translate.2. Sada je potrebno editirati Rendering pridruženog materijala (desni klik na DS star te zatim na Edit Rendering Data).

Otvara se novi prozor gdje u tab-u Texture treba kliknuti na ikonu označenu na slici dolje kako bi se učitala slika.

Nakon odabira slike ista je dodana na površinu Translate.1. Kao što se vidi na slici dolje blueprint je znatno manji od dimenzija površine Translate.1. Tu je potrebno isključiti opcije Repeat (U, V) kako se slika ne bi ponavljala po cijeloj površini. U ovom slučaju je bila krivo orijentirana pa je potrebno kliknuti Flip U kako bi dobili ispravnu orijentaciju. Nakon toga potrebno je prema dimenzijama slike izračunati omjer (Scale U : Scale V) kako bi mogli skalirati sliku na cijelu površinu Translate.1. U ovom slučaju taj je omjer jednak 3.31 te je taj iznos potrebno unijeti u polje Scale U, ali prije toga treba prekinuti vezu između Scale U i Scale V (klikom na zeleni lančić) sa strane.

Nakon što su postavljeni svi parametri potrebno je kliknuti OK. Tek sada sustav dozvoljava da se razvuče slika preko cijele površine, klikom na DS Star u stablu.

Isti postupak potrebno je ponoviti i za prednji pogled, s tim da je sada omjer širine i visine 1.44 pa se ta vrijednost unosi u polje Scale U. Klikom na OK možemo razvući sliku na željenu veličinu (površina Translate.2).

Ovdje je također moguće dodati transparentnost klikom na Edit Rendering Data, unutar tab-a Lighting.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks