CATIA V5 - Dodjeljivanje parametara

Kreiranje više parametara, a takođe i dodjeljivanje parametara nekom dijelu, omogućavaju brzu i automatizovanu  modifikaciju samog dijela. Sljedeći primjer objašnjava postupak, kao i način kreiranja parametara, a samim tim i povezivanja sa željenim dimenzijama.

U 2D okruženju Part Design potrebno je kreirati jedan pravougaonik, a zatim aktivirati formulu iz padajućeg menija (Tools\Formula). Nakon aktivacije alata Formula otvara se prozor kao na slici


CATIA - Dodjeljivanje parametara_1


U otvorenom prozoru selektuje se opcija Multiple Values, a takođe se i definiše tip parametra, u ovom primjeru je odabran parametar dužine (Length), klikom na New Parameter type otvara se novi prozor.

CATIA - Dodjeljivanje parametara_2CATIA - Dodjeljivanje parametara_3


U novom prozoru potrebno je unijeti željene vrijednosti ovog parametra (na slici se može vidjeti da CATIA sama generiše jedinicu u skladu sa tipom parametra), a zatim je potrebno potvrditi na OK. Na ovaj način je kreiran prvi parametar sa ukupno dvije vrijednosti kako je prikazano u ovom primjeru (može i sa više). Parametru je dodjeljeno ime Parametar A i potvrđuje se na OK. Takođe se kreira još jedan parametar - Parametar B, na potpuno isti način.


CATIA - Dodjeljivanje parametara_4

CATIA - Dodjeljivanje parametara_5


Kada su parametri kreirani, potrebno ih je povezati za odgovarajućim dimenzijama nekog tijela ili skice. U ovom primjeru parametri su povezani sa vrijednostima dimenzija skice. Desnim klikom na kotnu liniju jedne stranice pravougaonika, selektovati Offset.5 object\ Edit Formula, nakon čega se otvara prozor u kome treba selektovati odgovorajući parametar koji je kreiran. Potvrditi na OK, a zatim na isti način to uraditi i za drugu stranicu pravougaonika.


CATIA - Dodjeljivanje parametara_6CATIA - Dodjeljivanje parametara_7


Nakon povezivanja, potrebno je prijeći u 3D radno okruženje i kreirati 3D objekat od definisane skice. Stablo se prošrilo sa već pomenutim parametrima.


CATIA - Dodjeljivanje parametara_8CATIA - Dodjeljivanje parametara_9CATIA - Dodjeljivanje parametara_10


Jednostavnim dvostrukim klikom na neki od ovih parametara otvara se prozor sa vrijednostima koje su zadate, potrebno je odabrati neku vrijednost, i zatim uraditi update, nakon čega 3D objekat mijenja dimenzije, po vrijednostima koje su zadate.


CATIA - Dodjeljivanje parametara_11CATIA - Dodjeljivanje parametara_12CATIA - Dodjeljivanje parametara_13


Zadavanjem parametara, definišu se određene dimenzije 3D modela, po kojima se oni modifikuju, a rezultat jeste brza i veoma jednostavna modifikacija tih parametarski definisanih dijelova.


Kliknite ovdje za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva