CATIA V5 – 3D Curve

3D Curve funkcija dostupna je u Freestyle okruženju. Pomoću te funkcije moguće je kreirati asocijativne krivulje na koje je moguće dodavati ili uklanjati točke, prilikom kreiranja krivulje ili naknadno.
3D Curve funkcija u CATIA sučelju 
Tri su mogućnosti kreiranja krivulja:
 • Through points – rezultat je krivulja koja se sastoji od više lukova te prolazi kroz svaku selektiranu točku
  CATIA 3D CURVE Through points
 • Control points – točke koje selektirate su kontrolne točke krivulje
  CATIA 3D CURVE Control points način
 • Near points – rezultat je krivulja koja se sastoji od jednog luka, može i ne mora prolaziti kroz selektirane točke, što ovisi o odabranom redu krivulje
  CATIA 3D CURVE Near points način


Red krivulje (Near points) može se izabrati desnim klikom na prikazani tekst. U Tools / Options / Shape / Freestyle unutar tab-a General moguće je postaviti maksimalni dozvoljeni red krivulje. Automatic order opcija omogućuje automatsko izračunavanje reda krivulje, koje će najbolje opisati krivulju poštujući njena ograničenja.

Deviation option omogućuje korisniku da postavi maksimalno odstupanje između krivulje i konstrukcijskih točaka.


deviation_option_catia_v5

Segmentation option omogućuje korisniku da postavi maksimalni broj ograničenja lukova. Minimalna vrijednost postavljena je na 1.

Max order opcija omogućuje korisniku da postavi ograničenja za izračun mono-arc krivulje. Ova opcija dostupna je kod tipa krivulje Control points i Near points.

 • Control points – kada je vrijednost Max order prekoračena, mono-arc krivulja postaje multi-arc. Kao posljedica toga Max order vrijednost se više ne uzima u obzir, te lukovi uvijek imaju red 6.
 • Near points – ne može se kreirati 3D krivulja sa redom većim od vrijednosti Max order. Vrijednost Max order se uvijek uzima u obzir, bez obzira radi li se o mono-arc ili multi-arc krivulji.

Minimalna vrijednost za Max order postavljena je na 5 za tip krivulje Control points, te na 2 za tip krivulje Near points. Maksimalna vrijednost za Max order ista je onoj definiranoj u Tools / Options / Shape / Freestyle.

Smoothing opcija dostupna je za parametrizaciju krivulje:

 • Chord length (default), Smoothing parameter = 0

Smoothing opcija Chord lenght

 • Uniform, Smoothing parameter = 0

CATIA Smoothing Uniform

 • Smoothing parameter – omogućuje bolju distribuciju kontrolnih točaka

CATIA 3D Curve Smoothing Parameter


Deviation, Segmentation i Smoothing opcije dostupne su samo za tip krivulje Near points.

Duplim klikom na krivulju moguće je editirati istu. Potrebno je pomaknuti kursor do točke kako bi se pokazao manipulator pomoću kojeg se može modificirati pozicija pojedine točke.  Desnim klikom miša na točku otvara se kontekstualni meni koji nudi više opcija za kreiranje krivulje.


editovanje_krive


Ovisno o tipu kreiranja krivulje sljedeće opcije su dostupne:


dostupne_opcije_u_odnosu_na_tip_krive


Klikom na ikonu Insert a point  insert_a_point moguće je dodati točku na krivulju. Potrebno je kliknuti na segment između dvije postojeće točke gdje želite dodati novu točku te kliknuti na željenu lokaciju točke.


tacka_na_krivoj_catia_v5


Klikom na ikonu Remove a point  remove_a_point_catia_v5  moguće je ukloniti pojedinu točku. Potrebno ju je samo selektirati a krivulja se ažurira trenutno bez te točke.


uklanjanje_tacke_na_krivoj_catia_v5


Klikom na ikonu Free or constrain a point   Free or constrain a point možete pozicionirati točku na određenu geometriju (krivulju, točku) na način da odvučete točku ili ju projicirate na krivulju pomoću CTRL tipke i klikom na krivulju. Točka će se projicirati po najkraćoj udaljenosti do krivulje. Pomoću iste ikone možete i osloboditi točku od Constrain-a.


free_or_constrain_a_point_pozicioniranje_tacke


Moguće je odjednom selektirati sve točke krivulje, desnim klikom na geometrijski set ili na jednu točku unutar geometrijskog seta te zatim desnim klikom u kontekstualnom meniju izabrati Select all points in the geometrical set.


select_all_points_in_the_geometrical_setContextual Options

Desnim klikom na točku pojavljuje se kontekstualni meni gdje se nude dodatne opcije, kao npr. postavljanje tangencijalnosti ili zakrivljenosti. Kod tipa krivulje Through points tangencijalnost se može dodati u bilo koju točku, kod tipa Near points može se dodati samo na početnu i / ili krajnju točku. Ako je krivulja rađena pomoću Control points nije moguće dodati tangencijalnost. Na slici dolje spojene su dvije krivulje te je dodana tangencijalnost u početnoj točki plave krivulje (desni klik na točku te se zatim uključi opcija Impose tangency).


contextual_options


Desnim klikom na točku moguće je mijenjati i zakrivljenost krivulje (Impose Curvature). Prikazuje se strelica koja označava smjer zakrivljenosti (vektor). Mijenjanje smjera vektora mijenja i smjer zakrivljenosti. Smjer zakrivljenosti vezan je za ravninu koja je definirana kao normala na tangencijalni vektor. 


impose_curvature_promena_zakrivljenosti


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks